Júsuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienil som sa už rôznymi slovy o tom, že pestrý sťa záhrada rajská je dvor comesa Lamperta, a že naprieč jeho dlhoročnou púťou v spravovaní špánstva Nitria, zavítalo do tohto kvitnúceho mesta mnoho cudzincov. I takouto cestou sa sem vari dostal jeden muž, ktorého by našinec mohol považovať za akýsi pochybný živel. Meno jeho je Yusuf z Nishapuru, v jeho jazyku i Jusuf ben Nishapur je nazývaný. Yusuf pochádza z krajiny zvanej Perzia, ktorá sa rozprestiera v krajoch, kde v povodí mocných riek Eufrat a Tigris ležala kedysi slávna Mezopotámia. Našinec sa do týchto krajov dostane tak, že najskôr musí prejsť cez Pánóniu, ďalej do krajov bájnej Dácie, vstúpiť do krajiny Grékov a musí vyjsť až tam, kde začína krajina Sáracénov, cez ktorú bude pokračovať ďalej na východ. V srdci tejže zeme sa nachádza mesto Nishapur, a z tohto mesta, o ktorom snáď v našej krajine len málokto tuší, pochádza rečený Yusuf.

Za vlády chalífa, lebo tak sa vraj u nich nazýva panovník, Al-Mustadího bol Yusuf vyslaný k zlovestným Pečenehom, lebo ani oni neveria vo všemohúceho trojjediného Boha, ale sú vyznávačmi náboženstva neveriacich, ktoré sami nazývajú al-islám. Chcel totiž u nich jednať v istej záležitosti, ktorá mala ohrozovať cisárstvo Grékov, lebo tých v krajine Peržanov nemali radi. Yusuf so sebou do uhorskej krajiny priniesol mnoho darov, drahých látok, i zvláštnu tabuľovú hru, pričom pobudol v krajine dve letá. Azda vďaka nevyspytateľnosti Božích ciest, alebo dôvtipom, vzdelaním a dobrou bojovou zdatnosťou, vyslúžil si hodnosť predáka v usadlosti Klasov, kde sáracéni vyberajú podnes mýto, teda stal sa predstaveným týchto sáracenov.  I plnil on výber mýta svedomite, lež vlastnou vierolomnosťou, kedy si začal najímať vlastných žoldnierov, a pomocou nich sa obohacovať na majetku, nepobúril proti sebe opáta Michala z kláštora pod horou Zobor. Tenže spor bol riešený samotným najvíťaznejším kráľom Belom, toho mena tretím, a ten náležite zakročil. Istého dňa totiž vpadol do usadlosti Klasov comes Lampert so svojím vojom, polovicu sáracenov z usadlosti vyhnal, a nechal strhnúť aj akúsi drevenú modlitebňu, ktorú sáraceni nazývajú slovom džámí.

Po tejže udalosti bol Yusuf odvedený na hrad Nitrawa, kde prebýval mnoho mesiacov, v pomeroch biednych, navyše pod neustálym dozorom ozbrojencov. Bystrým umom, i prefíkanosťou, zapáčil sa však comesovi Lampertovi, ktorý ho ustanovil za osobného svojho obchodníka, i vysielal ho na ďaleké cesty a Yúsuf ho z to obdarúval vzácnym tovarom. Za Yusufove obchodné i vojenské služby mu Lampert dal do užívania priestranný dom na hrade, i povolil vydržiavať dvoch sluhov, ktorí však nesmú byť kresťanského rodu.

 


 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider